Copyright©Takayo Seto. All Rights Reserved.

Detour

original digital print by Takayo Seto